سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

مدیریت نظام فنی و اجرایی

امور مشاوران و پیمانکاران

ردیف نام نام خانوادگی رشته شماره تماس دریافت گواهینامه
1 محمد زینلی آب (قنوات) 09177327547
2 احسان آسوده ساختمان و ابنیه 09159983485
3 امیر علیزاده کشاورزی 09153355788
4 محمد مزاری ساختمان و ابنیه 09159387244
5 صدیقه برزگر کشاورزی 32211227
6 مجید زینلی روبیات ساختمان و ابنیه 09363300874
7 امیر علیزاده کشاورزی 09153355788
8 محمد حسین شبانی ساختمان و ابنیه 09153628297
9 محمد مقدم ساختمان و ابنیه 09013620901
10 علی جعفری مرمت آثار باستانی 09151640647